OSLAVY 200. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA 

Moravské zemské muzeum oslaví v červenci roku 2017 dvě století své existence. Je to bezesporu výročí, které bude rezonovat v kulturním prostoru jak České republiky, tak jistě i celé střední Evropy. Instituce připravuje pro tuto událost řadu akcí a aktivit, které upozorní na význam, tradici a historii celého našeho muzejnictví. 

Muzea vždy hrála klíčovou roli v utváření moderní občanské společnosti, stála u zrodu většiny vědních oborů a svou nezastupitelnou roli plní i v současné době. Je proto důležité připomínat současné společnosti funkci muzea a hodnoty, jež uchovává, a využít k tomu právě dvousetleté jubileum. Muzeum tvoří významnou platformu pro uchovávání dokladů o přírodním i kulturním bohatství a je jedním z nejdůležitějších center osvěty a mimoškolní edukace. Po celá dvě století stimuluje formování a rozvoj většiny vědních disciplín, díky čemuž disponuje mimořádnou pramennou bází tvořenou miliony autentických dokladů o minulosti, kultuře i přírodě našeho státu. Je potřeba také zdůraznit, že moderní muzejnictví se dnes nepodílí jen na zvyšování kvality života společnosti, ale přináší i hospodářské příležitosti. Důležitým rozvojovým předpokladem Moravského zemského muzea - paměťová instituce působící v Brně - je moderní trend chápání muzea jako přehledné interaktivní vzdělávací encyklopedie sloužící široké odborné i laické veřejnosti. Moravské zemské muzeum pokračuje v již ustaveném trendu otevřenosti vůči návštěvníkům a v rozšiřování komfortních muzejních služeb. Svoji nezastupitelnou roli v brněnské kultuře potvrzuje i objekty, které ve městě Brně zpřístupňuje veřejnosti (Dietrichsteinský palác, Biskupský dvůr, Mendelianum, Palác šlechtičen, Pavilon Anthropos, Památník Leoše Janáčka, Centrum kulturně-politických dějin 20. století). Ročně navštíví Moravské zemské muzeum 160 000 návštěvníků.

Nad oslavami 200. výročí založení MZM převzal záštitu prezident České republiky Ing. Miloš Zeman, ministr kultury ČR Mgr. Daniel Herman, hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál. Prohlédněte si rovněž zdravíce významných osobností, které muzeum ke svému výročí obdrželo.

Pilíře oslav:

200 let MZM - představení odborných oddělení

9. 9. 2016 – 7. 1. 2018, Sál K. Valocha, Dietrichsteinský palác

V Sále Karla Valocha jsou od září 2016 v měsíčních intervalech představována jednotlivá odborná oddělení, která v rámci existujících tří muzeí Moravského zemského muzea - Historického muzea, Přírodovědného muzea a Uměnovědného muzea - vykonávají sbírkotvornou, dokumentační, vědeckou a popularizační činnost. Návštěvníkům výstavy jednotlivá oddělení představí svou historii, dokumentační i badatelský záběr, své pracovníky, nejzajímavější sbírkové předměty a na ikonografickém a audiovizuálním materiálu rovněž klíčové okamžiky své existence, práce odborné i prezentační a osobnosti minulé i současné existence pracoviště.

Nová stálá expozice – Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století

Od 22. 11. 2017, 3. patro, Dietrichsteinský palác

Nová stálá expozice Moravského zemského muzea Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století mapuje novodobé dějiny a reflektuje zásadní události. Deset tematických okruhů sleduje politické, kulturní a sociální dějiny této historické země, jejích institucí, kulturních jevů a významných osobností, a to nejen v kontextu dějin českých zemí, ale i celého středoevropského prostoru. V expozici bude množství interaktivních prvků, včetně promítání dobových filmových záběrů, každou tematickou část doplní dotykové obrazovky s podrobnými informacemi o dílčích tématech sledovaného období.

Tato expozice vznikla s finanční podporou Ministerstva kultury ČR. Akce se koná s podporou města Brna a pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála.

Výstava – Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře a vědě

Od 9. 9. 2017, Sál J. Jelínka, Dietrichsteinský palác

Výstava představí fenomén sběratelství, které vedlo v historii zpočátku ke vzniku kabinetů kuriozit či přírodnin a později samotných muzeí, jako bylo i Františkovo muzeum. Společným jmenovatelem byla touha po poznání a shromažďování hmotných dokladů z oblasti historie, umění i přírody. Obrovské sbírky tak představují kulturní a přírodní dědictví národa. Ve výstavě se návštěvník seznámí i s významnými osobnostmi tehdejšího společenského, kulturního i vědeckého života, které se zasloužily o založení Františkova muzea. Ti a mnozí další propadli nejen vášni sběratelství, ale měli především touhu předávat tyto doklady poznání celému národu. Návštěvník má tak jedinečnou možnost prohlédnout si cenné sbírkové předměty, které jsou ve sbírkách 200 let.

Koncert

9. 9. 2017, Biskupský dvůr

Velký koncert v Biskupském dvoře; prezentace historie Biskupského dvora, významných okamžiků a osobností MZM, otců zakladatelů, zdravice významných osobností současnosti. V programu koncertu, který přednese Filharmonie Brno, zazní skladby ze sbírkových fondů Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea, a to z období 19. – 20. století (předběžně L. Janáček, B. Martinů, V. Kaprálová).

Výstupy projektu:

Doprovodný katalog k výstavě.

Doprovodné aktivity:

Spektrum doprovodných aktivit bude zahrnovat akce podporující prezentace odborných oddělení MZM, ale i samostatněji komponované edukačně-popularizační akce.

Nejvýznamnější okamžiky MZM