OSLAVY 200. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA 

Moravské zemské muzeum oslaví v červenci roku 2017 dvě století své existence. Je to bezesporu výročí, které bude rezonovat v kulturním prostoru jak České republiky, tak jistě i celé střední Evropy. Instituce připravuje pro tuto událost řadu akcí a aktivit, které upozorní na význam, tradici a historii celého našeho muzejnictví. 

Muzea vždy hrála klíčovou roli v utváření moderní občanské společnosti, stála u zrodu většiny vědních oborů a svou nezastupitelnou roli plní i v současné době. Je proto důležité připomínat současné společnosti funkci muzea a hodnoty, jež uchovává, a využít k tomu právě dvousetleté jubileum. Muzeum tvoří významnou platformu pro uchovávání dokladů o přírodním i kulturním bohatství a je jedním z nejdůležitějších center osvěty a mimoškolní edukace. Po celá dvě století stimuluje formování a rozvoj většiny vědních disciplín, díky čemuž disponuje mimořádnou pramennou bází tvořenou miliony autentických dokladů o minulosti, kultuře i přírodě našeho státu. Je potřeba také zdůraznit, že moderní muzejnictví se dnes nepodílí jen na zvyšování kvality života společnosti, ale přináší i hospodářské příležitosti. Důležitým rozvojovým předpokladem Moravského zemského muzea - paměťová instituce působící v Brně - je moderní trend chápání muzea jako přehledné interaktivní vzdělávací encyklopedie sloužící široké odborné i laické veřejnosti. Moravské zemské muzeum pokračuje v již ustaveném trendu otevřenosti vůči návštěvníkům a v rozšiřování komfortních muzejních služeb. Svoji nezastupitelnou roli v brněnské kultuře potvrzuje i objekty, které ve městě Brně zpřístupňuje veřejnosti (Dietrichsteinský palác, Biskupský dvůr, Mendelianum, Palác šlechtičen, Pavilon Anthropos, Památník Leoše Janáčka, Centrum kulturně-politických dějin 20. století). Ročně navštíví Moravské zemské muzeum 160 000 návštěvníků.

Nad oslavami 200. výročí založení MZM převzal záštitu prezident České republiky Ing. Miloš Zeman, ministr kultury ČR Mgr. Daniel Herman, hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál. Prohlédněte si rovněž zdravíce významných osobností, které muzeum ke svému výročí obdrželo.

Pilíře oslav:

200 let MZM - představení odborných oddělení

9. 9. 2016 – 7. 1. 2018, Sál K. Valocha, Dietrichsteinský palác

V Sále Karla Valocha budou od září 2016 v měsíčních intervalech probíhat prezentace jednotlivých odborných oddělení, která v rámci existujících tří muzeí Moravského zemského muzea - Historického muzea, Přírodovědného muzea a Uměnovědného muzea - vykonávají sbírkotvornou, dokumentační, vědeckou a popularizační činnost. Návštěvníkům výstavy jednotlivá oddělení představí svou historii, dokumentační i badatelský záběr, své pracovníky, nejzajímavější sbírkové předměty a na ikonografickém a audiovizuálním materiálu rovněž klíčové okamžiky své existence, práce odborné i prezentační a osobnosti minulé i současné existence pracoviště.

Nová stálá expozice – Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století

od 9. 9. 2017, 3. patro, Dietrichsteinský palác

Nová expozice představí zásadní události dějin 20. století v souvislostech dějin severního Podunají, v historických determinantech teritoria současné České republiky, s důrazem na historický prostor markrabství moravského. Bude mapovat politické dějiny, kulturní dějiny i sociální dějiny. Základní linie bude chronologicko-tematická, s kulturně-vědeckými vsuvkami (stěžejní instituce a osobnosti) a představením každodennosti. Expozici lze charakterizovat jako seznámení s dějinami historické země a jejími institucemi, jakož i kulturními fenomény a klíčovými osobnostmi, určujícími její postavení a roli v konotacích dějin českých zemí, potažmo historie celého středoevropského či širšího kontextu.

Výstava – 200 let služby moravské kultuře a vědě

od 9. 9. 2017, Sál J. Jelínka, Dietrichsteinský palác

Výstava připomínající slavnostní okamžik založení muzea, historické souvislosti, osobnosti iniciující vznik instituce. Muzeum představí nejstarší vrstvu sbírkového fondu, uloženou v muzeu již v polovině 19. století, včetně rekonstrukce tehdejšího výstavního mobiliáře a podoby expozice známé z dobových fotografií.

Koncert

9. 9. 2017, Biskupský dvůr

Velký koncert v Biskupském dvoře; prezentace historie Biskupského dvora, významných okamžiků a osobností MZM, otců zakladatelů, zdravice významných osobností současnosti. V programu koncertu, který přednese Filharmonie Brno, zazní skladby ze sbírkových fondů Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea, a to z období 19. – 20. století (předběžně L. Janáček, B. Martinů, V. Kaprálová).

Výstupy projektu:

Doprovodný katalog k výstavě.

Doprovodné aktivity:

Spektrum doprovodných aktivit bude zahrnovat akce podporující prezentace odborných oddělení MZM, ale i samostatněji komponované edukačně-popularizační akce.

Nejvýznamnější okamžiky MZM